ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΈΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας» με έδρα τη Βέροια Ημαθίας. Το ανωτέρω Σωματείο ιδρύθηκε το έτος 1984 στη Βέροια και διέπεται από το παρακάτω Καταστατικό, το Νόμο 1712/87, ως εκάστοτε ισχύει και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Σωματείου είναι η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας και αλληλεγγύης  μεταξύ των μελών, η απόκρουση κάθε ενέργειας σε βάρος τους, απ’ όπου και αν προέρχεται, με απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες, η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου , η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των μελών του, η προαγωγή, διαφύλαξη και κατοχύρωση των οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων της επαγγελματικής και κοινωνικής κατάστασης των μελών της ένωσης,  η ανύψωση του ηθικού επιπέδου του επαγγελματία φωτογράφου στην κοινωνία με απώτερο στόχο την προάσπιση του καθολικού και εθνικού συμφέροντος της χώρας, η συστηματική μελέτη όλων των προβλημάτων των μελών και του κλάδου, η διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση τους και η προβολή και προώθηση με κάθε νόμιμο μέσο των προτεινομένων λύσεων προς κάθε αρχή.

 

Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών δύναται να επιδιώξει το σωματείο με τους εξής ως κάτωθι τρόπους:

1)Με τη σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ή συμβάσεως παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτου ή συμβάσεως αγοραπωλησίας για την στέγαση των γραφείων του Συλλόγου

2)Με τη διοργάνωση σεμιναρίων, εορτών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, συνεδρίων, προβολών και διαλέξεων.

3) Με την έκδοση περιοδικών,    βιβλίων,    ψηφιακών δίσκων και πάσης φύσεως Ενημερωτικών φυλλαδίων κ. ο. κ.

4)  Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλα σωματεία,   Ομοσπονδίες,   μη Κυβερνητικές οργανώσεις και λοιπές αρχές του Κράτους.

5)Με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι με παραστάσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων κ.λ.π..

6)  Με την παραγωγή κοινωνικού έργου μέσω της ανάπτυξης καλών σχέσεων με Αντίστοιχα σωματεία και μέλη αυτών που θα δημιουργηθούν ή έχουν ήδη δημιουργηθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μέσω μιας διαρκούς επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων αφενός μεν για επίλυση κοινών προβλημάτων, αφετέρου δε για υλοποίηση κοινών στόχων.

7)Με τη δημιουργία σχολών εκμάθησης φωτογραφίας

8) Με τη δημιουργία ιστοσελίδας καθώς και την προβολή του συλλόγου και των σκοπών του δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

9)Με τη διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, διαγωνισμών, φεστιβάλ κ.λ.π

10)Με τη δημιουργία ενός αυτόνομου φορέα διαλόγου, έκφρασης, ενημέρωσης και δημιουργικής δράσης των μελών του για τα δρώμενα στον τομέα της φωτογραφίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

11)  Με τη διοργάνωση κάθε νόμιμης μορφής κινητοποίησης ή δραστηριότητας για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τον κλάδο προβλημάτων.

12)  Με την έκδοση κάρτας μέλους ισχύος ενός έτους για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, την οποία δύναται να θεωρεί το ΔΣ της ένωσης καθ’ έκαστο έτος, μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

13)Με τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και λειτουργίας των μελών (επί παραδείγματι με την θέσπιση κανόνων συνεργασίας, ανταγωνισμού κ.λ.π)

14)  Με τη συμμετοχή σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα, νομικά  πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικά σε κάθε είδους κοινοπραξίες.

15)   Με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την εκπόνηση προτάσεων υπαγωγής των μελών σε ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα που αφορούν τα μέλη.

16)    Με την εκπροσώπηση του συλλόγου σε συμβούλια,   Κρατικές Επιτροπές, Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο,

Καθώς και με κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη των σκοπών  του σωματείου.

 

Άρθρο 4: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλος του σωματείου μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και ασκεί το επάγγελμα του φωτογράφου  και βιντεογράφου έχοντας προβεί σε έναρξη εργασιών ενώπιον της αρμοδίας ΔΟΥ, με έδρα εντός της περιφέρειας της Κεντροδυτικής Μακεδονίας.  Δύναται να εγγραφεί ως μέλος νομικό πρόσωπο(εταιρία), εγγράφοντας ως μέλη όλους τους εταίρους ή  μετόχους της εταιρίας, αλλά με δικαίωμα μόνο μίας(1) ψήφου ανά νομικό πρόσωπο(εταιρία), ανεξαρτήτου αριθμού μελών-μετόχων της.

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις  προς το Σωματείο και να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα μέλη επίσης υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν την γνώμη τους, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς και να μην καταστούν υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας σε βάρος του Σωματείου.

Τα μέλη που απουσίασαν αδικαιολόγητα από δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για εκλογή, διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, με απόφαση γενικής συνέλευσης διαγράφονται τα μέλη που προέβησαν σε διακοπή δραστηριοτήτων ενώπιον της αρμοδίας ΔΟΥ  και συνεπώς δεν ασκούν πλέον νόμιμα το επάγγελμα του φωτογράφου/βιντεογράφου.

Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες Οργανώσεις.

 

Άρθρο 5: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ – ΕΙΣΦΟΡΑ

Για την εγγραφή μέλους στο σωματείο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή (60η) ημέρα  μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Σωματείου. Η ως άνω αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, τηλέφωνο) και

β) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου (Ν. 1599/1986) με την οποία να βεβαιώνει στο σωματείο: Ότι δεν έχει καταδικασθεί αλλ’ ούτε διώκεται: α) για κανένα από τα αδικήματα που τιμωρούνται στο Ν.1712/1987, β) σε ποινή στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατά της απόφασης αυτής και εφόσον και από εκεί δεν δικαιωθεί να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ενδιαφερόμενος που εγγράφεται ως Τακτικό Μέλος υποχρεούται να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο ποσού πενήντα ευρώ (50€) καθώς και ετήσια εισφορά ποσού πενήντα ευρώ(50€). Το εκάστοτε ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των Μελών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου.

 

Άρθρο 6: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ν.1712/1982

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση

 

Άρθρο 7: ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του μέλους του σωματείου δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται

 

Άρθρο 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, τα μέλη του σωματείου,  έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό.

Επιπρόσθετα, και ανεξάρτητα από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι που αποκτάται μετά την ως άνω χρονική περίοδο από της εγγραφής τους, τα μέλη έχουν, από της εγγραφής τους και μόνο, το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου και να υποβάλλουν στην τελευταία προτάσεις σχετικά με την επίτευξη των σκοπών του σωματείου ή ακόμη και να ασκούν κριτική και έλεγχο στις αποφάσεις και ενέργειες της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων του σωματείου και των πεπραγμένων της Διοίκησης αυτού, όπως επίσης να λαμβάνουν γνώση όλων των αποφάσεων τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και των άλλων καταστατικών οργάνων του σωματείου. Επίσης, τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να μετάσχουν στις ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που μπορεί να δημιουργεί το σωματείο με βάση την εκάστοτε οριζόμενη διαδικασία.

 

Άρθρο 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

β)Να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και να επιδεικνύουν σωματειακή αλληλεγγύη μεταξύ τους.

γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του σωματείου και να συμπαρίστανται στα όργανα της Διοίκησης, στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και των επιδιώξεων του σωματείου,

δ) Να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς και να απέχουν από ενέργειες και πράξεις βίας ή εν γένει παράνομες και αξιόποινες ενέργειες. Αντίθετα, υπέχουν υποχρέωση υποβοήθησης των προσπαθειών του σωματείου στον αγώνα για την καταπολέμηση παθογενών φαινομένων τόσο στον ειδικότερο κλάδο των φωτογράφων, όσο και εν γένει στον χώρο του πολιτισμού.

 

Άρθρο 10: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν μετά από γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους, ενώ η τοιαύτη αποχώρηση τους θα ισχύει για το τέλος του, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατ’ άρθρο 87 ΑΚ.. Η οικειοθελής αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους από το σωματείο προϋποθέτει την προηγούμενη εξόφληση τόσο των τυχόν καθυστερούμενων εισφορών προηγουμένων ετών όσο και εκείνων του έτους αποχώρησης του.

Τα μέλη που αποχωρούν από το σωματείο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών, ενώ δύνανται να επανεγγραφούν σε αυτό σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 11: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του σωματείου συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς ή τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, με αιτιολογημένη απόφαση του, η οποία λαμβάνεται με προβλεπόμενη απαρτία βάσει καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει πειθαρχική ποινή στο εν λόγω μέλος, όπως επίπληξη, πρόστιμο, στέρηση δικαιώματος εισόδου στους χώρους του σωματείου, στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους για ορισμένο χρόνο, στέρηση της δυνατότητας ανάληψης αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο όργανο του σωματείου, ακόμη και οριστική αποβολή από το τελευταίο. Πριν την επιβολή των ως άνω κυρώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις παραβάσεις που αποδίδονται σε αυτό, ενώ η απόφαση του ως άνω οργάνου για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος με επιστολή στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του στο σωματείο.
 2. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο μέλους του σωματείου συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα που αναφέρθηκαν ανωτέρω στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος καταστατικού ή το εν λόγω μέλος καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του στο σωματείο για περισσότερο από δύο(2) έτη, τότε το μέλος αυτό χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του αυτή. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.
 3. Σε περίπτωση που το μέλος παύσει να ασκεί το επάγγελμα του φωτογράφου. Τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής του σωματείου ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με προβλεπόμενη βάσει καταστατικού απαρτία.

4.Παραιτηθέν ή διαγραφέν μέλος επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι παραιτήσεως – διαγραφής του. Για την επανεγγραφή αποβληθέντος μέλους απαιτείται απόφαση του Δ.Σ, η οποία θα κρίνει και αν εξέλιπαν οι λόγοι αποβολής του μέλους. Επανεγγραφόμενο το μέλος,    υποχρεώνεται να καταβάλει τις συνδρομές του προηγουμένου και του τρέχοντος έτους της επανεγγραφής του μαζί με το ποσό επανεγγραφής του.

 

Άρθρο 12: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

α) το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δύναται να αναπροσαρμοσθεί με νεώτερη απόφαση αυτού.

β) τα από την περιουσία του σωματείου εν γένει έσοδα, όπως ενδεικτικά οι τόκοι καταθέσεων,

γ) οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών του,

δ) οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες ιδιωτών,

ε) τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει το σωματείο, όπως ενδεικτικά

εθελοντικοί πλειστηριασμοί,  λαχειοφόρος αγορά,   διεξαγωγή εκθέσεων φωτογραφίας, πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δρώμενων, εκδρομών κ.λ.π

στ) τα έσοδα από έκδοση περιοδικών και δημοσιεύσεων,

ζ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του σωματείου.

Ο Σύλλογος, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης φωτογραφίας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κωδικός Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). Από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου δύναται να εξαιρεθούν πρόσωπα λόγω πενίας, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

 

Άρθρο 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το οικονομικό έτος του σωματείου αρχίζει την 01 του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την 31 του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το σωματείο τηρεί σε ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ(500€).

Το ποσό αυτό δε δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αποσκοπώντας στην συντήρηση της ενώ λογοδοτεί για τις σχετικές ενέργειες του στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 14: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι:

α) η Γενική Συνέλευση,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή.

 

Άρθρο 15: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής και σε όλες τις σχέσεις αυτού με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου  και κωλυομένου αυτού από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

 

Άρθρο 16: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου που αποφασίζει για κάθε υπόθεση του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη, συγκροτείται δε από όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της.
 2. Η Γενική Συνέλευση έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Οικονομική και Ελεγκτική Επιτροπή, ελέγχει τη δράση τους, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη των οργάνων αυτών και δικαιούται να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την  τακτική διαχείριση του σωματείου, β) καθορίζει το ποσό δικαιώματος έκτακτης εισφοράς  από τα ως άνω μέλη,  γ) αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου, δ) αποφασίζει για την διάλυση του σωματείου τηρώντας την οριζόμενη από τον νόμο διαδικασία, ε) κρίνει και εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής και τους ετήσιους Ισολογισμούς, στ) εγκρίνει, τροποποιεί και συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε οικονομικό έτος, ζ) αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται το Σωματείο ως μέλος ή τη διαγραφή από αυτές και νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της, που ψηφίζουν στη Γ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γ.Σ. της Συνομοσπονδίας  η) συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καθορίζει την πορεία του σωματείου.
 3. Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναρτάται στα γραφεία του σωματείου δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και που αναγράφει τον τόπο και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης θα συζητούνται εφόσον υπάρχει χρόνος ειδάλλως θα προγραμματίζονται για την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με έγγραφο που θα αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου ή όταν ανακύψουν οικονομικές ή διοικητικές ανωμαλίες στην διαχείριση της περιουσίας του σωματείου, οπότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καλέσει τα μέλη του σωματείου σε Γενική Συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέρες, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη που το ζήτησαν ή την εξελεγκτική επιτροπή τηρουμένων των προθεσμιών ανακοινώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

Άρθρο 17: ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμός μελών, τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 2/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί απαρτία και μετά εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας που δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες αυτής και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

 

Άρθρο 18: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένας) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Για να αποφασισθεί η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου, χρειάζεται   η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων κατ’ άρθρο 99ΑΚ. Οι ψηφοφορίες  που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα και κήρυξη απεργίας διεξάγονται μυστικά, διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνονται με ανάταση του χεριού. Σε όλες τις ψηφοφορίες σε περίπτωση ισοψηφίας οι ψήφοι των μελών του Δ.Σ. λαμβάνονται διπλές.

 

Άρθρο 19: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή γίνονται τρία (3) χρόνια στην Τακτική Γενική Συνέλευση από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου.

Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος. Εν γένει φροντίζει για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 

Άρθρο 20: ΕΚΛΟΓΕΣ

Η εκλογή των ανωτέρων οργάνων του σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Είναι δυνατό όμως, εφόσον δεν υπάρχουν συνδυασμοί, οι εκλογές να γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, οπότε εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής και οικονομικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Χωριστός  υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει, τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 

Άρθρο 21: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μέλη του σωματείου. Αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρούν τα τακτικά που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν λήξει η θητεία τους, είναι οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι κάθε συνδυασμού κατά την σειρά της επιτυχίας τους.

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε τις περισσότερες ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και δύο μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των συμβούλων που ισοψήφησαν. Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα του σωματείου μία φορά τουλάχιστον κάθε δίμηνο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο, με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτού ή γραπτή πρόσκληση τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή πλειοψηφία, εκτός αν αποφασισθεί με σχετική πλειοψηφία η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας με φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και την δραστηριότητα του σωματείου, εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από την σημείωση της στο βιβλίο πρακτικών αυτού, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του μέλους αυτού. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, παύσης, έκπτωσης η συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει την κενή θέση με το πρώτο σε σειρά αναπληρωματικό μέλος και ελλείψει αυτού εκλέγει νέο μέλος, σε αντικατάσταση αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα ακόμη και αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των πέντε(5), υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη του είναι τουλάχιστον τέσσερα (4). Σε τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει ανάγκη προσφυγής στην διαδικασία διορισμού προσωρινής διοίκησης κατά τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ..

 

Άρθρο 22: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου και κατευθύνει την δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του σωματείου και φροντίζει  για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής,

β) καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και δράσης αυτού και τους υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση

γ) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών, δ) αποφασίζει για την άσκηση πάσης φύσεως ενδίκων βοηθημάτων (αγωγών, προσφυγών κ.λ.π) βοηθημάτων και μέσων(εφέσεων, αναιρέσεων κ.λ.π) με σκοπό την περιφρούρηση των συμφερόντων του, για την αντίκρουση αγωγών στρεφομένων κατ’ αυτού, για την παραίτηση από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, εν γένει για κάθε δικαιοπραξία   που αφορά τα συμφέροντα του και γενικά εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως,

ε) διορίζει  και παύει έμμισθο ή άμισθο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει το έργο, τα προσόντα, τον βαθμό και τις αποδοχές του,

στ) ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του σωματείου,

ζ) αποφασίζει και εγκρίνει κάθε οικονομική δαπάνη του σωματείου,

η) μπορεί με απόφαση του να ορίζει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν το σωματείο εν γένει ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις καθορίζοντας στην απόφαση του τα θέματα αυτών των εκπροσώπων.

 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων του σωματείου, τα οποία περιήλθαν εις γνώση του, λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.
 2. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
 3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

 

Άρθρο 23: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Εκπροσωπεί το σωματείο. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος ή, όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος, αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις. Στην συνέχεια, πρέπει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο για το ενημερώσει, προκειμένου να καθορισθούν από κοινού εν συνέχεια οι ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και να συνταχθεί τέλος έκθεση των πεπραγμένων υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Γενικώς, πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του σωματείου, για την οργάνωση και την προώθηση των σκοπών αυτού

 

Άρθρο 24: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος, εκτός από τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα του και συνεργάζεται με αυτόν για την εκτέλεση των αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της  Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του οργάνου αυτού.

 

Άρθρο 25: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας, πέρα από τα ως άνω καθήκοντα που μοιράζεται με τον Πρόεδρο, κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο περιουσίας του σωματείου, τα βιβλία πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής και Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής και την αλληλογραφία του σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, αναπληρώνεται είτε από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα είτε από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του οργάνου αυτού.

 

Άρθρο 26: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, εκτός από τα καθήκοντα του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Άρθρο 27: ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων του σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία που ορίζει ο νόμος, ενώ όσο αφορά τις πληρωμές, αυτές τις ενεργεί πάντα με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο σωματείο και δίνει αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ.

Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από πεντακόσια ευρώ (500€). Τα υπόλοιπα τα καταθέτει στην Τράπεζα, όπου διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό το σωματείο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις αναλήψεις διενεργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το ένταλμα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Ο Ταμίας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον απολογισμό και προϋπολογισμό  κάθε έτος, παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του σωματείου και υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτείνει ο ίδιος και αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία δεν δύναται να αναπληρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.

 

Άρθρο 28: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που ήταν παρόντα στην συνεδρίαση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού  Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

 

Άρθρο 29: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι και μέλη της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής. Η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος την συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.

Το έργο της Ελεγκτικής και Οικονομικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου καθώς και η παροχή συμβουλών και υποβολή εισηγήσεων ή και συστάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τα οικονομικά θέματα του σωματείου.

Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του σωματείου με συμπεράσματα και προτάσεις. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, δικαιούται να ελέγχει όλα τα βιβλία αυτού και να ζητά πληροφορίες από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική και Οικονομική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η διάλυση του σωματείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων, δίπλα στην εγγραφή του.  Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε την διάλυση του.

 

Άρθρο 30: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους .

Ο Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχειριστικής περιόδου.

Ο Σύλλογος έχει υποχρέωση να συντάσσει κάθε  έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Στις περιπτώσεις που ο Σύλλογος λαμβάνει ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, μικρότερη των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ, μπορεί αντί απολογισμού να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986, ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε σε σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.

Ο οικονομικός απολογισμός και ο ισολογισμός καταρτίζονται από το Δ. Σ.  και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για την κρίση και απόφαση αυτής για έγκριση τους.

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία  που απεικονίζουν ην οικονομική κατάσταση του Συλλόγου .

Ο προϋπολογισμός του Συλλόγου είναι ετήσιος . Καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση . Περιλαμβάνει αναλυτικά τα έσοδα του Συλλόγου και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του .

 

Άρθρο 31:

Ο Σύλλογος τηρεί τα πιο κάτω Βιβλία :

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών. Σ’ αυτό αναγράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία εγγραφής,  διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους .

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης .

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα παραπάνω βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις, η γνώμη των μειοψηφούντων και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συντάσσονται από  το γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και υπογράφονται , το μεν υπό στοιχεία «β» Βιβλίο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, το δε υπό στοιχεία «γ» Βιβλίο από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων .

Όλα τα πιο πάνω Βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα .

ε) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων. Σ’ αυτό καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι

εισπράξεις και οι πληρωμές του Συλλόγου .

στ) Βιβλίο Περιουσίας. Σ’ αυτό καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου .

Τα δύο τελευταία Βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.

Τα Βιβλία πριν τη χρήση τους θεωρούνται από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο .

Επίσης τηρούνται και όσα βιβλία προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις

νόμων, που θεωρούνται από τα προβλεπόμενα απ’  αυτές όργανα.

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που είναι μέλος η Ένωση, εκλέγονται από τη Γ.Σ., ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Δ.Σ. που εφαρμόζεται ανάλογα.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ένωσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει, ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712/87.

Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 33: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με πρόταση του Δ.Σ. και σύγκληση της Γενικής  Συνέλευσης των μελών.

Για να επιτευχθεί απαρτία απαιτείται να παρευρίσκονται οπωσδήποτε το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών και η απόφαση για την έγκριση του καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών .

 

ΑΡΘΡΟ 34: ΔΙΑΛΥΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάρκεια του Συλλόγου είναι απεριόριστη. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία των τριών τετάρτων (3 / 4) των ταμειακώς εντάξει μελών και απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3 / 4) των παρόντων μελών .

Το σωματείο διαλύεται:

 1. Με δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει η διοίκηση του ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή:

α) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από αλλά αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το σωματείο σύμφωνα με το Καταστατικό.

β) αν ο σκοπός του σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.

γ) αν το σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη

 1. Όταν τα μέλη του καταστούν λιγότερα από είκοσι (20).
 2. Με απόφαση της συνέλευσης των μελών.

Η διάλυση του σωματείου, οπωσδήποτε και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στο βιβλίο των σωματείων, δίπλα στην εγγραφή του. Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε την διάλυση του.

 

 

 

Άρθρο 35: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Το υπό διάλυση σωματείο τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοζομένων των σχετικών περί σωματείων διατάξεων του Α.Κ. Η περιουσία του σωματείου σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται στα μέλη του δυνάμει του άρθρου 106 ΑΚ. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων (Π.Ο.Φ)

 

Άρθρο 36: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα και σήμα.

α. Η σφραγίδα φέρει την επωνυμία του συλλόγου και το έτος ίδρυσης του ήτοι «Σωματείο Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας»

 

ΑΡΘΡΟ 37: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1712/87 όπως ισχύει και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 38

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 38 άρθρα διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη νόμιμη απαρτία του Σωματείου την 15-2-2018. Το Καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευση της διάταξης του Ειρηνοδικείου και την καταχώριση αυτής στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Βέροιας.