Ο Σύλλογος

Το Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας» με έδρα τη Βέροια Ημαθίας, ιδρύθηκε το έτος 1984 στη Βέροια και διέπεται το Καταστατικό του, το Νόμο 1712/87, ως εκάστοτε ισχύει και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Μέλος του σωματείου μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και ασκεί το επάγγελμα του φωτογράφου και βιντεογράφου έχοντας προβεί σε έναρξη εργασιών ενώπιον της αρμοδίας ΔΟΥ, με έδρα εντός της περιφέρειας της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Δύναται να εγγραφεί ως μέλος νομικό πρόσωπο(εταιρία), εγγράφοντας ως μέλη όλους τους εταίρους ή μετόχους της εταιρίας, αλλά με δικαίωμα μόνο μίας(1) ψήφου ανά νομικό πρόσωπο(εταιρία), ανεξαρτήτου αριθμού μελών-μετόχων της.

 

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα μέλη επίσης υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν την γνώμη τους, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς και να μην καταστούν υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας σε βάρος του Σωματείου.

 

Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, τα μέλη του σωματείου, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτό.